Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

NoCinderella
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
7299 841f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viathesmajl thesmajl
NoCinderella
8472 a2c9
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
4762 4a4a
NoCinderella
1814 9337
NoCinderella
NoCinderella
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted frommorning-star morning-star viathesmajl thesmajl
8466 1bf2
NoCinderella
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl