Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
2465 34af 500
NoCinderella
1323 dc53
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
NoCinderella
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viadecoorkowa decoorkowa
NoCinderella
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
NoCinderella
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
NoCinderella
2993 ab21 500

November 21 2017

NoCinderella
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
NoCinderella
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
5497 e2d0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
NoCinderella
1323 dc53
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
NoCinderella
3255 ee3f
Reposted fromdusielecc dusielecc viajestdobrze jestdobrze

November 19 2017

NoCinderella
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viatouchthesky touchthesky
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viafoods foods
NoCinderella
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
5497 e2d0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
NoCinderella
1323 dc53
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacoffee coffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl