Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

NoCinderella
NoCinderella
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
Przestać się bać. 
NoCinderella
Najgorsze to się nie poddawać. Mieć poczucie, że nie możesz się nad sobą rozczulać, że choćby życie nie wiem jak bardzo dawało Ci w kość- musisz być silna. Dzielna. Za każdym razem kiedy upadniesz- musisz wstać, otrzepać spodnie z piasku i iść dalej. Przed siebie. Z podniesioną głową. Nie ma miejsca na słabość, użalanie się, płacz. Trzeba doceniać to co się ma, prawda? Nawet jeśli uważasz, że to nie prawda, że zawsze można przecież chcieć więcej. Nawet jeśli nie masz już siły. Jeśli każdy dzień przynosi nowe rozczarowania. Gdy czujesz, że jesteś w kropce, że być może zniszczyłaś sobie życie. Że nigdy nie będzie już dobrze. Właściwie chciałabyś spakować się i wyjechać nad morze. Zostawić telefon, zabrać książkę i pobyć sama ze sobą. Wstań i otrzep spodnie. Musisz iść dalej. Przestać myśleć. Przestać czuć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
NoCinderella
5729 48df
Reposted fromnyaako nyaako viaBirdofParadise BirdofParadise
NoCinderella
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaanakarenina anakarenina

March 01 2017

NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Czasem kobieta musi być bezduszną jędzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Claiborne
Reposted fromtomowa tomowa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

February 26 2017

NoCinderella
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaBirdofParadise BirdofParadise
NoCinderella
0755 d114
NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl