Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

NoCinderella
6816 2a0f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaimmuff immuff
NoCinderella
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaimmuff immuff
NoCinderella
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
NoCinderella
1576 0441 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
NoCinderella
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
NoCinderella
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viadecoorkowa decoorkowa

July 14 2017

NoCinderella
NoCinderella
1455 b874
Reposted fromoutline outline viafoods foods
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
1390 257e 500
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
2743 5830 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadoubleespresso doubleespresso
NoCinderella
3649 2aa3 500
NoCinderella
NoCinderella
1455 b874
Reposted fromoutline outline viafoods foods
NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl