Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

NoCinderella
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
NoCinderella
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
NoCinderella
NoCinderella
5809 ec71 500
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
7913 6c7f
NoCinderella
6730 9621 500
Reposted fromhagis hagis viamore-than-a-memory more-than-a-memory
NoCinderella
6688 4262

August 08 2017

NoCinderella
W myślach robię to, na co mam ochotę.
— Solveig Christov - "Na przykład Martin"
NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Reposted fromFlau Flau viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
NoCinderella

August 06 2017

NoCinderella
NoCinderella
NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl